Tuesday, July 3, 2018

Chris Nesti, Memcpy(buffer+nop, shell, strlen(shell))


Memcpy(buffer+nop, shell, strlen(shell)), image by Chris Nesti 
Memcpy(buffer+nop, shell, strlen(shell))


ƨɿɘbluoʜƨ ƨƚi blɘʜɘd I bnɒ ,bɘʞool I bɿɒwqU
ƚɿɒɘʜ ym bɘɔɿɘiq noiƚɒnɿɘƚƨnoɔ ʜƚiw bɒʜ ʜɔiʜW
bɘƚɒnimɿɘƚ yɘllɒv ɘʜƚ ɘɿɘʜw ƚnioq ƚɒʜƚ ƚA

Ƹ ,ƚooʇ ƨ’niɒƚnuom ɒ bɘʜɔɒɘɿ bɒʜ I ɿɘƚʇɒ ƚuᙠ
yɒw ɘuɿƚ ɘʜƚ bɘnobnɒdɒ bɒʜ I ʜɔiʜw nI
ƚnɘmom ɘʜƚ ƚɒ ɿɘdmulƨ ʇo I ƨɒw lluʇ oƧ

bɘɿɘƚnɘ I ɘɿɘʜƚ woʜ ƚɒɘqɘɿ llɘw ƚonnɒɔ I
ɘɿɘʜƚ wɒƨ I ƨǫniʜƚ ɿɘʜƚo ɘʜƚ ʇo I lliw ʞɒɘqƧ
bnuoʇ I ɘɿɘʜƚ ʜɔiʜw ,ƚɒɘɿƚ oƚ booǫ ɘʜƚ ʇo ƚuᙠ

ɘɿom ɘlƚƚil ƨi ʜƚɒɘb ,ƚi ƨi ɿɘƚƚid oƧ
ɿɒɘʇ ɘʜƚ ƨwɘnɘɿ ƚʜǫuoʜƚ yɿɘv ɘʜƚ ni ʜɔiʜW
nɿɘƚƨ bnɒ ,ʜǫuoɿ ,ɘǫɒvɒƨ ƚƨɘɿoʇ ƨiʜƚ ƨɒw ƚɒʜW

yɒƨ oƚ ƨi ƚi ǫniʜƚ ɒ bɿɒʜ woʜ !ɘm ʜA
ƚƨol nɘɘd bɒʜ yɒwʜƚɒq bɿɒwɿoʇƚʜǫiɒɿƚƨ ɘʜƚ ɿoᖷ
ʞɿɒb ƚƨɘɿoʇ ɒ niʜƚiw ʇlɘƨym bnuoʇ I

ɘʇil ɿuo ʇo yɘnɿuoႱ ɘʜƚ noqu YAWᗡIM
ɘniviᗡ ɘvoɘʜƚ ɘmiƚ ƚɒʜw ,ɘɿɘw miʜ ʜƚiw ƚɒʜT
ƨɿɒƚƨ ɘƨoʜƚ ʜƚiw ǫniƚnuom ƨɒw nuƨ ɘʜƚ qu bnA

ǫninɿom ɘʜƚ ʇo ǫninniǫɘd ɘʜƚ ƨɒw ɘmiƚ ɘʜT
bɘnɿuƚ bɒʜ nɿuƚɘɿ oƚ I ƨɘmiƚ ynɒm ƚɒʜT
yɒw ym ʜɔum oƨ ɘbɘqmi bib ɿɘʜƚɒɿ ,yɒИ

ɘɔɒʇ ym ɘɿoʇɘd moɿʇ ɘʜƨ bɘvom ɿɘvɘn bnA
ɿɘ’o bɘɿɘvoɔ ƨɒw niʞƨ bɘƚƚoqƨ ɒ ʜƚiw ʜɔiʜW
ylǫnibɘɘɔxɘ ƚʇiwƨ bnɒ ƚʜǫil ɿɘʜƚnɒq A

nɒǫɘd ƚnɘɔƨɒ ɘʜƚ ɘɿɘʜw ƚƨomlɒ !ol bnA
ɿɘwol ɘʜƚ ƨɒw ɿɘvɘ ƚooʇ mɿiʇ ɘʜƚ ƚɒʜƚ oƧ
ɘqolƨ ƚɿɘƨɘb ɘʜƚ no I bɘmuƨɘɿ yɒw ɘʜT

bɘƚƨɘɿ bɒʜ I ybod yɿɒɘw ym ɿɘƚʇA
ƚʇɘl noƨɿɘq ǫnivil ɒ ƚɘy ɿɘvɘn ʜɔiʜW
ƨƨɒq ɘʜƚ bloʜɘd-ɘɿ oƚ ʞɔɒd ʇlɘƨƚi nɿuT

bɿɒwno ǫniɘɘlʇ ƨɒw lliƚƨ ƚɒʜƚ ,luoƨ ym bib oƧ
ƨɘzɒǫ bnɒ ƨuoliɿɘq ɿɘƚɒw ɘʜƚ oƚ ƨnɿuT
ɘɿoʜƨ ɘʜƚ noqu ɒɘƨ ɘʜƚ moɿʇ bɘuƨƨi ʜƚɿoᖷ

ʜƚɒɘɿd luʇƨƨɘɿƚƨib ʜƚiw ,oʜw ,ɘʜ ƨɒ nɘvɘ bnA
ylƨuoɘƚiq oƨ bɘƨƨɒq bɒʜ I ʜɔiʜw ,ƚʜǫin ɘʜT
ƚuoʜǫuoɿʜƚ bɘɿubnɘ bɒʜ ɘʞɒl ƨ’ƚɿɒɘʜ ym ni ƚɒʜT

bɘƚɘiup ɘlƚƚil ɒ ɿɒɘʇ ɘʜƚ ƨɒw nɘʜT
bɒoɿ yɿɘvɘ yd ƚʜǫiɿ ƨɿɘʜƚo ʜƚɘbɒɘl ʜɔiʜW
ƨyɒɿ ƨ’ƚɘnɒlq ƚɒʜƚ ʜƚiw ybɒɘɿlɒ bɘƚƨɘV


—Chris Nesti