Monday, May 7, 2018

Chris Nesti, ʍIᴤI⊥Ǝᖉ⊂ИO⊂


ʍIᴤIƎИO, image by Chris NestiʍIᴤIƎИO


Auɘɿbɒɔʜ, Ƨɔɘnɘƨ ʇɿom
ƚʜɘ ᗡɿɒmɒ oʇ Ǝuɿopɘɒn

iƚɘɿɒƚuɿɘ. Иɘw Yoɿʞ,
Mɒzzoƚƚɒ, Ꭾiuƨɘppɘ.

ᗡɒnƚɘ oɘƚ oʇ ƚʜɘ ᗡɘƨɘɿƚ.
ɿinɔɘƚon Univɘɿƨiƚy ɿɘƨƨ.

 ɔiƚ.“ᗡɒnƚɘ ɒƨʞƨ uƨ ƚo
viɘw Ɔɒƚo’ƨƨuiɔidɘ ɒƨ

ƚʜɘ ɘnɒɔƚmɘnƚ oʇ ɒ vɘɿ
iƚɒblɘ volunƚɒɿy dɘɒƚʜ

oʇ ƚʜɘ ƨɘlʇ by wʜiɔʜ ʜɘ
iƨ ɿɘboɿn ɒƨ ɒ nɘw mɒn”

ɿoƚo Иuovɘ ɿiɔɘɿɔʜɘ ƨul
Ɔɒƚonɘ dɒnƚɘƨɔo“Ǝd ɘɔ

ɔo quɘƨƚ’uomo, ɔʜɘ mu
oɿɘ lɘǫǫɘndo lɒƚonɘ (il

ʇiloƨoʇo ɔʜɘ più ƨi ɒvvi
ɔinò ɒllɒ doƚƚɿinɒ ɔɿiƨƚiɒ

nɒ, ɔʜɘ ʇoɿƨɘ ɒppɿɘƨɘ in
Ǝǫiƚƚo, ƨɘɔondo Ƨ. Aǫoƨ

ƚino),ƨiǫniʇiɔɒɿɘ lɒ libɘ
ɿɒzionɘ dɒl ɔoɿpo dɘl

pɘɔɔɒƚo, lɒ moɿƚɘ ɒl p
ɘɔɔɒƚo dɘl vɘɔɔʜio uo

mo, pɘɿ non ƨɘɿviɿɘ ɒl
pɘɔɔɒƚo, ɘ quindi il ɿi

ƨoɿǫɘɿɘ ɘ vivɘɿɘ in Ɔɿi”
ƨoɿǫɘɿɘ ɘ vivɘɿɘ in Ɔɿi”—Chris Nesti